Regulamin sprzedaży treści cyfrowej

Bardzo nam miło, że zdecydowaliście się Państwo skorzystać z usług naszego Serwisu i zamówić analizę pojemności inwestycyjnej nieruchomości.           
Bardzo prosimy, abyście Państwo zapoznali się z poniższym Regulaminem oraz zasadami sprzedaży, które obowiązują podczas składania zamówienia w Serwisie. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu www.pojemnosc-inwestycyjna.pl za pośrednictwem oficjalnej strony Serwisu, oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży Treści cyfrowej z klientem na odległość za pośrednictwem Serwisu. Regulamin jest skierowany zarówno do konsumentów, przedsiębiorców na prawach konsumenta oraz przedsiębiorców korzystających z Serwisu.

W razie pytań czy wątpliwości, mogą Państwo skontaktować się z nami poprzez dane wskazane w niniejszym Regulaminie tj.:           
- adres e-mail do kontaktów: invest@ongeo.pl;           
- telefonicznie: 503 392 404.           
Właścicielem Serwisu (Usługodawcą) jest firma OnGeo AL7 A. Łabaj spółka komandytowa sp.k. z siedzibą w Krakowie, ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Numer KRS: 0000871798, NIP: 6793113238, REGON: 361985341, adres mail: kontakt@ongeo.pl, tel.: 503 392 404.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 16.08.2023 r.           
 

SPIS TREŚCI

I. DEFINICJE.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Wstęp.

 2. Wymogi techniczne dla Użytkowników.

 3. Zagrożenia dla Użytkownika z jakimi wiąże się korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

 4. Własność intelektualna.

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy, Użytkownika i Odwiedzającego. Zakaz dostarczania i udostępniania przez Użytkowników i Odwiedzających w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Zamówienia.

 2. Cena.

 3. Płatność i realizacja zamówienia.

IV. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ (REKLAMACJE) ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA.

 1. Niezgodność z umową treści cyfrowej (reklamacja) – dotyczy klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 2. Prawo do odstąpienia od umowy – dotyczy klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

 3. Cena i sposób jej zwrotu.

 4. Przedsiębiorcy zawodowi.

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 

I. DEFINICJE

Pod tym linkiem znajdą Państwo definicje terminów użytych w Regulaminie sprzedaży treści cyfrowej.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 

 1. Wstęp.

  1. Regulamin Serwisu może ulec zmianie, o czym Usługodawca niezwłocznie poinformuje Użytkowników poprzez opublikowanie zmian na stronie www Serwisu. Zmiany wejdą w życie po upływie 7 dni od publikacji. Przewidywane zmiany mogą mieć miejsce w szczególności z uwagi na zmiany stanu prawnego, rozwój technologiczny Serwisu lub też być spowodowane rozszerzeniem zakresu świadczonych przez Serwis usług.

  2. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy w przypadku, kiedy nie wyraża zgody na zmiany dokonane w Regulaminie. Nie dotyczy to zmian wynikających ze zmian obowiązującego prawa lub koniecznych z uwagi na potrzebę usunięcia z Regulaminu zapisów niezgodnych z prawem. W takim wypadku wypowiedzenie nie przysługuje, a złożone będzie traktowane jako zwykłe wypowiedzenie. W przypadku dokonywania zmian Regulaminu dotyczących określonej grupy Użytkowników, tylko im przysługuje prawo wypowiedzenia umowy z uwagi na zmiany Regulaminu przewidziane w ustawie.

  3. Usługodawca informuje, że usługi są dostępne Użytkownikom bez konieczności założenia konta. Do zamówienia analizy Użytkownik musi podać w szczególności adres mailowy i numer telefonu oraz zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu oraz zapoznać się z Polityką prywatności i plików cookies, a także zatwierdzić inne obowiązkowe zgody. Udostępnienie danych osobowych Użytkownika Usługodawcy jest dobrowolne, ich nie podanie uniemożliwi jednak realizacje zamówienia. Dane Osobowe Użytkownika są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies.

  4. Usługodawca może zawrzeć odrębne umowy na piśmie z Użytkownikiem. W sytuacji zaistnienia rozbieżności pomiędzy Regulaminem a zapisami umowy, pierwszeństwo mają zapisy umowy.

  5. Usługodawca informuje, że w trakcie prowadzenia działalności uprawniony jest do organizowania różnego rodzaju akcji promocyjnych. W tym celu tworzone będą odrębne Regulaminy Promocji dotyczące danej akcji, zawierające m.in. warunki udziału i korzystania z promocji. Oznacza to, że w trakcie obowiązywania danej promocji możliwe jest czasowe wyłączenie obowiązywania postanowień niniejszego Regulaminu na rzecz zapisów Regulaminu Promocji. Dla Użytkownika, który skorzysta z danej promocji wiążące będą, w czasie trwania promocji, postanowienia danego Regulaminu promocji z pierwszeństwem do niniejszego Regulaminu.
    

 2. Wymogi techniczne dla Użytkowników.

  Usługodawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu, m.in. korzysta z odpowiednich narzędzi, które mają to umożliwić albo usług podmiotów trzecich.  

  Do skorzystania z Serwisu (przeglądania go) oraz do złożenia zamówienia na analizę, niezbędne jest spełnienie przez Użytkowników minimalnych wymagań technicznych, takich jak:

  1. Posiadanie urządzenia: laptopa, komputera stacjonarnego, smartfona, tabletu lub innego sprawnego urządzenia multimedialnego przenośnego, mające dostęp do sieci Internet.

  2. Odpowiednio skonfigurowanej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej np.: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Internet Explorer, Safari.

  3. Odpowiednio skonfigurowanej i aktywnej poczty elektronicznej (e-mail).

  4. Włączenie w przeglądarce internetowej opcji zapisu: plików Cookies oraz obsługi Javascript.

  5. Unikanie wtyczek typu AdBlock i tym podobne, które mogą zakłócać prawidłowe funkcjonowanie Serwisu.

  W razie korzystania przez Użytkowników ze sprzętu komputerowego lub oprogramowania, które nie spełnia wymogów technicznych wyżej wymienionych, Usługodawca nie gwarantuje prawidłowego funkcjonowania Serwisu i zastrzega, że może to mieć negatywny wpływ na jakość świadczonych przez niego usług drogą elektroniczną.

  Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
   

 3. Zagrożenia dla Użytkownika z jakimi wiąże się korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

  Usługodawca informuje, że korzystanie z Internetu może wiązać się z ryzykiem poniesienia szkody na skutek zagrożeń występujących w Internecie, a w szczególności ryzykiem włamania się do systemu informatycznego Użytkownika i Odwiedzającego, przejęcia haseł przez osoby trzecie czy zainfekowania systemu informatycznego Użytkownika i Odwiedzającego wirusami.

  Użytkownik i Odwiedzający nie powinni podawać żadnych informacji poufnych takich jak hasło dostępu do swojej poczty e-mail pracownikom Usługodawcy ani żadnym innym osobom trzecim. Powinni stosować na swoich urządzenia programy antywirusowe oraz na bieżąco aktualizować oprogramowanie.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione tych danych.     
   

 4. Własność intelektualna.

  1. Usługodawca zezwala Użytkownikowi na przeglądanie bazy danych materiałów stanowiących treści Serwisu. W żadnym przypadku korzystanie z Serwisu nie może być interpretowane jako nabycie przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów zawartych w Serwisie. Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonego użytku określonego w przepisach Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W szczególności, poza określonymi w przepisach tej Ustawy przypadkami, zabronione jest ich kopiowanie w całości lub w części, a także ich udostępnianie publicznie. W wypadku, kiedy ilość materiałów pobieranych ze strony Serwisu wskazywać będzie na ich kopiowanie, a nie przeglądanie Usługodawca będzie uprawniony do zablokowania Użytkownikowi dostępu do Serwisu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

  2. Usługodawcy przysługują wyłączne prawa własności (w tym prawo własności intelektualnej, oraz wszelkie majątkowe prawa autorskie) do elementów graficznych, rozwiązań technicznych, w zakresie kompozycji i układu poszczególnych elementów, jak również znaków towarowych, z wyjątkiem treści, których właścicielem jest Użytkownik.

  3. Treści zamieszczone w Serwisie, a także elementy graficzne Serwisu, ich układ i kompozycja, stanowią utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i przysługują właścicielowi Serwisu. Bez wyraźnej, pisemnej zgody, właściciela Serwisu korzystanie z nich przez Użytkowników i Odwiedzających, stanowi naruszenie praw autorskich majątkowych właściciela Serwisu.
    

 5. Odpowiedzialność Usługodawcy, Użytkownika i Odwiedzającego. Zakaz dostarczania i udostępniania przez Użytkowników i Odwiedzających w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.

  1. Użytkownicy i Odwiedzający mogą korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu internetowego w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania Serwisu oraz w sposób niezakłócający użytkowania Serwisu przez innych Użytkowników i Odwiedzających.

  2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Serwisie, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione tych danych.

  3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników i Odwiedzających, w szczególności za ograniczenia w dostępie do Serwisu spowodowane działaniem siły wyższej, awarii systemów lub urządzeń niezależnych od Usługodawcy.

  4. W przypadku wystąpienia przeciwko Usługodawcy przez jakikolwiek podmiot z roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika lub Odwiedzającego postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązującego prawa i zwyczajów lub norm ogólnie obowiązujących, Użytkownik lub Odwiedzający niezwłocznie przystąpi do sporu i zobowiązany jest doprowadzić do zwolnienia Usługodawcy od odpowiedzialności w tym zakresie. Użytkownik lub Odwiedzający zobowiązany jest naprawić wszelką szkodę wyrządzoną w związku z wystąpieniem przeciwko Usługodawcy z roszczeniami, w tym zwrócić wszelkie poniesione koszty (postępowania sądowego i egzekucyjnego, koszty zastępstwa procesowego i inne). Ww. postanowienia odnoszą się do wszystkich typów postępowań (cywilne, karne, administracyjne), których podstawę stanowią naruszenia Użytkownika lub Odwiedzającego.

  5. Wszelkie działania Użytkownika lub Odwiedzającego narażające dobre imię Serwisu lub Usługodawcy lub nakierowane na wyrządzenie szkody wyżej wymienionym, jak również działania zmierzające do utrudnienia korzystania lub uniemożliwienia funkcjonowania Serwisu, skutkować będą blokadom czasowym lub stałym adresów e-mail danego Użytkownika, a ponadto podjęciem kroków prawnych przewidzianych w przepisach prawa.

  6. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakichkolwiek aktywności, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementów technicznych. Użytkownik Serwisu zobowiązany jest również do powstrzymywania się od dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w tym w szczególności treści obraźliwych lub wulgarnych, nawołujących do przemocy lub innych działań sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, albo które naruszają dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.          
    
    

III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
 

 1. Zamówienia.

  1. Na stronie Serwisu Użytkownik ma możliwość skorzystania z oferowanej usługi generowania analizy pojemności inwestycyjnej nieruchomości. Aby skorzystać z usługi Użytkownik musi wybrać wariant analizy, a następnie określić jej obszar (za pomocą wyszukiwarki działek, wrysowując na mapie lub zaznaczając wybraną/wybrane działki na mapie) Następnie, zależnie od wybranego wariantu, należy wskazać rodzaj planowanej zabudowy (wariant 2 i 3) oraz dodatkowo przedział wielkości powierzchni poszukiwanej działki (wyłącznie wariant 3). Korzystanie z Serwisu nie wymaga rejestracji i posiadania konta w Serwisie. Wymagane jest podanie numeru telefonu oraz adresu mailowego, na który zostanie przesłana wygenerowana analiza. 

  2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu złożenia zamówienia, czyli pełnego korzystania z funkcjonalności Serwisu, w trakcie składania zamówienia obowiązany jest do podania swoich danych osobowych wskazanych w formularzu "Opłać analizę" jako obowiązkowe oraz wyrażenia obligatoryjnych zgód, w tym w szczególności do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, zaakceptowania jego postanowień oraz do zapoznania się z Polityka prywatności i plików cookies.

  3. Usługodawca informuje, iż celem prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Serwis oraz do celów promocji własnej oraz marketingu usług własnych ww. dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies.

  4. Złożenie zamówienia na analizę, polega na wciśnięciu przez Użytkownika przycisku „płacę” (za ceną podaną na górze strony przy sformułowaniu: „koszt analizy”) i uiszczeniu wymaganej opłaty w wybrany sposób. Złożenie zamówienia na analizę nie jest równoznaczne z zawarciem umowy między Użytkownikiem a Usługodawcą. Złożenie zamówienia traktowane jest jak złożenie przez Użytkownika oferty. Na adres e-mail podany przez Użytkownika zostanie wysłana przez Usługodawcę wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie oferty Użytkownika (potwierdzająca złożenie zamówienia przez Użytkownika) czyli wiadomość e-mail potwierdzająca zawarcie umowy.
    

 2. Cena.

  1. Cena usługi znajdująca się na stronie Serwisu nad formularzem zamówienia (w pozycji: "koszt analizy"), podana jest w złotych polskich i uwzględnia podatek od towarów i usług (cena brutto). Jej wysokość zależna jest od wariantu analizy i jej powierzchni, a także od wybranych parametrów, jeżeli dotyczą one wybranego wariantu analizy. 

  2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenie usługi. Uprawnienie to nie ma wpływu na wartość zamówienia złożonego przed datą zmiany ceny. Usługodawca będzie o takiej zmianie informował klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  3. Faktura VAT zostanie wystawiona Klientowi w sytuacji kiedy zaznaczy on w formularzu zamówienia Checkbox opisany: „Proszę o wystawienie faktury VAT”. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w procesie składania zamówienia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktury w formie elektronicznej. Wskazanie przez Klienta danych do wystawienia faktury VAT w postaci numeru NIP oraz firmy działalności gospodarczej oznacza wyrażenie woli zawarcia umowy sprzedaży jako Przedsiębiorca.
    

 3. Płatność i realizacja zamówienia.     
  W związku z korzystaniem z usług Operatora płatności elektronicznych, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż dokument księgowy wystawiony będzie na Usługodawcę, a płatność dokonywana jest na konto Operatora.          
  Regulamin korzystania z usług operatora płatności elektronicznych dostępny jest na stronie danego operatora. Lista operatorów współpracujących z Serwisem znajduje się w zakładce „Polityka prywatności i plików cookies” - § 6 Operatorzy płatności.          
   
   

IV. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ (REKLAMACJE) ORAZ PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY – DOTYCZY KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA
 

 1. NIEZGODNOŚĆ TREŚCI CYFROWEJ Z UMOWĄ (REKLAMACJA) – DOTYCZY KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA.

  1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby analiza oferowana w Serwisie była zgodna z umową i aby umożliwić korzystanie z niej Klientowi w sposób zgodny z umową. W tym celu Usługodawca informuje Klienta w niniejszym Regulaminie, z którym Klient ma obowiązek zapoznać się przed zawarciem umowy, w sposób jasny i zrozumiały o wszelkich istotnych wymaganiach i obowiązkach, leżących również po stronie Klienta, w szczególności o potrzebie kompatybilności środowiska cyfrowego Klienta z minimalnymi wymaganiami technicznymi Usługodawcy. Klient zobowiązany jest do współpracy z Usługodawcą w rozsądnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uciążliwych dla siebie środków technicznych, w celu ustalenia, czy brak zgodności analizy z umową, w konkretnym czasie, wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. Brak takiej współpracy po stronie Klienta wyłącza odpowiedzialność Usługodawcy co do braku zgodności analizy z umową. 

  2. Jeśli analiza dostarczona przez Usługodawcę jest niezgodna z umową (niezgodność analizy z umową występuje jeśli zachodzą przesłanki wymienione w art. 43k ustawy o prawach konsumenta), Klient może żądać doprowadzenia do jej zgodności z umową na postawie art. 43m ustawy.

  3. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową analizy, który istniał w chwili jej dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili - stosownie do przepisu art. 43l ustawy o prawach konsumenta. 

  4. Usługodawca może odmówić doprowadzenia analizy do zgodności z umową, jeżeli jego doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Usługodawcy.

  5. Usługodawca doprowadza analizę do zgodności z umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Klienta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter oraz cel, w jakim analiza jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia analizy do zgodności z umową ponosi Usługodawca.

  6. Jeżeli analiza jest niezgodna z umową, konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:
   1) doprowadzenie do zgodności analizy z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
   2) Usługodawca nie doprowadził analizy do zgodności z umową;
   3) brak zgodności analizy z umową występuje nadal, mimo że Usługodawca próbował doprowadzić do jego zgodności z umową;
   4) brak zgodności analizy z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania  z żądania doprowadzenia do zgodności;
   5) z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on analizy do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.

  7. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli analiza jest dostarczana w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności analizy z umową jest nieistotny.

  8. Po odstąpieniu od umowy Usługodawca nie może wykorzystywać treści innych niż dane osobowe dostarczone przez Klienta w trakcie kupowania analizy, stosownie do przepisów ustawy i z zawartymi tam wyjątkami. Użytkownik/Klient natomiast nie może korzystać z, ani wykorzystywać, w jakikolwiek sposób treści, które pozyskał zamawiając/kupując analizę. Zobowiązany jest do zwrotu Usługodawcy wszystkiego co zostało mu świadczone wraz z przekazaniem analizy.

  9. Analiza wykonywana jest w oparciu o informacje zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a także o zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego i kształtowania zabudowy oraz przeznaczenie terenów, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów. Analiza będąca wynikiem pracy konkretnego specjalisty jest indywidualnym utworem, może ona nieco różnić się od analizy wykonanej przez innego specjalistę – ze względu na swój indywidualny, twórczy charakter. Nie jest wykonywana automatycznie w sposób ogólny i powtarzalny. Jest ważna w aktualnie obowiązującym stanie prawnym w szczególności na gruncie aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Użytkownikowi/Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji z powodów niezgodności niniejszej analizy z analizą tego samego terenu wykonaną przez Usługodawcę po upływie pewnego czasu lub po zmianach w przepisach ogólnie obowiązującego prawa lub zmianach w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Użytkownikowi/Klientowi  nie przysługuje prawo do reklamacji również na niezgodność niniejszej analizy z analizą pochodząca z innego źródła, a dotyczącą tego samego terenu i wykonaną w tym samym czasie – ze względu na indywidualny, twórczy charakter niniejszej analizy. Wykonanie analizy charakteryzuje się starannym działaniem Usługodawcy, nie zaś konkretnym, z góry określonym rezultatem.

  10. Reklamacje można zgłaszać pisemne do Usługodawcy, lub drogą mailową (dane kontaktowe wskazane są na początku Regulaminu w drugim akapicie – czwarte zdanie). W reklamacji Klient powinien podać:
   - dane umożliwiające identyfikację Klienta i zamówienia tj. swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu oraz numer zamówienia – jeżeli dotyczy;
   - datę i rodzaj wystąpienia niedogodności np. podane przez Klienta dane na stronie Serwisu w kreatorze: „Zamów analizę”, podczas składania zamówienia, są niezgodne z danymi wprowadzonymi do otrzymanej przez Klienta treści cyfrowej: „Analiza pojemności inwestycyjnej nieruchomości” otrzymanej w pliku PDF od Usługodawcy albo Klient znalazł w otrzymanej treści cyfrowej omyłki rachunkowe lub pisarskie;
   - żądania związane z reklamacją. 

  11. Kompletne reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w terminie 14 dni. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Usługodawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia. Usługodawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu, na adres e-mail składającego reklamację lub w ten sam sposób, w który skontaktował się z nim Klient albo inny, uzgodniony z Klientem sposób. Usługodawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji i zgodnie z Polityką prywatności i plików cookies.
    

 2. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY - DOTYCZY KLIENTA BĘDĄCEGO KONSUMENTEM LUB PRZEDSIĘBIORCĄ NA PRAWACH KONSUMENTA.

  1. Klientowi będącemu Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem lit. C. Bieg terminu na odstąpienie od umowy, rozpoczyna się od momentu otrzymania przez Klienta maila potwierdzającego zawarcie umowy, wysłanego Klientowi przez Usługodawcę – zgodnie z zapisem rozdziału III.1.D) niniejszego Regulaminu.

  2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie ma zastosowania w stosunku do Przedsiębiorców.

  3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli spełnianie świadczenia w postaci dostarczania Treści cyfrowych rozpoczęło się za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i Klient przyjął to do wiadomości, a Usługodawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody, zgodnie z art. 38 pkt 13) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

  4. Klient, o którym mowa w pkt A) powyżej, może zrealizować prawo odstąpienia od umowy poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres siedziby Usługodawcy, tj.: OnGeo AL7 A. Łabaj spółka komandytowa sp.k., ul. Józefa Marcika 4, 30-443 Kraków, lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e- mail: invest@ongeo.pl.

  5. Usługodawca niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na adres e-mail wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.

  6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę taką uważa się za niezawartą, a strony zobowiązane są zwrócić to co sobie na jej podstawie wzajemnie świadczyły. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy.
    

 3. CENA I SPOSÓB JEJ ZWROTU.

  1. Usługodawca jest zobowiązany do zwrotu ceny jedynie w części, w której analiza jest niezgodna z umową oraz w sytuacji, w której obowiązek dostarczenia analizy odpadł wskutek odstąpienia od umowy (jeśli dotyczy).

  2. Usługodawca ma obowiązek dokonać zwrotu Klientowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy lub obniżeniu ceny (jeśli dotyczy).

  3. Usługodawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
    

 4. PRZEDSIĘBIORCY ZAWODOWI.

  1. Zapisy niniejszego rozdziału IV pkt 1, 2 i 3, odnoszą się do Konsumenta i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, nie odnoszą się do Przedsiębiorców – zgodnie z definicjami zawartymi w niniejszym Regulaminie.

  2. Postanowienia pkt 4 dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami zawodowymi, zgodnie z definicją zawartą w niniejszym Regulaminie.

  3. W przypadku sprzedaży Treści cyfrowej w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi oraz strony wyłączają możliwość odstąpienia od umowy przez Przedsiębiorcę zawodowego.

  4. Usługodawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem będącym Przedsiębiorcą zawodowym bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego przy składaniu zamówienia adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Usługodawcy.

  5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami zawodowymi Usługodawca ma prawo samodzielnie wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo zawarcia Umowy sprzedaży.

  6. Całkowita odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Klienta będącego Przedsiębiorcą zawodowym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy sprzedaży, jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny Treści cyfrowej w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy zawodowego.

  7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Usługodawcą a Klientem, będącym Przedsiębiorcą zawodowym, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

    

V. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ.

Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drogę postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl.

 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://www.polubowne.uokik.gov.pl. Konsument posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.
  2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą.
  3) Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.VI. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Postanowienia dotyczące prywatności oraz ochrony danych osobowych Użytkowników zostały zawarte w Polityce prywatności i plików cookies.


 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 2. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych w związku z korzystaniem z usług Serwisu sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla Usługodawcy.

 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian Regulaminu, w szczególności ze względu na zmiany przepisów prawa, wprowadzenie nowych funkcjonalności do Serwisu lub zmian technologicznych. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin w wersji obowiązującej w chwili zawarcia umowy.

 4. Jeśli na potrzeby korzystania z Serwisu przekazywane są przez Użytkownika dane osobowe (w szczególności: składanie zamówienia, odstąpienie od umowy, reklamacja), Usługodawca przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa według procedur opisanych w Polityce prywatności i plików cookies.